باور نمیکنم رجزخوانی یک وسوسه باشد عشق من!

تمام بچه هایم... تمام شاگردانم...

ما جدا از هم غم انگیزیم، با هــــم بیشتر

                    قهوه را بردار و یک قاشق شکر... سم بیشتر! پیش رویـــــم هــــم بزن آن را دمــــادم بیشتر قهوه ی قاجاری ام همرنگ چشمانت ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 63 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
مرداد 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
4 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
23 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
16 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
14 پست
بهمن 90
20 پست
دی 90
17 پست
آذر 90
18 پست
آبان 90
13 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
13 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
10 پست
شهریور 89
12 پست
مرداد 89
13 پست
تیر 89
16 پست
خرداد 89
17 پست
اسفند 88
13 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
8 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
9 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
14 پست
بهمن 84
16 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
18 پست
مرداد 84
19 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
7 پست