مرکب!

عشق مرکب حرکت است نه مقصد... !!!

                                                   - نه مقصد... -

تا ببینی با تو چه می کند... تو را به جا میبرد... تو را کجا می سوزاند... تو را بر سر کدامین درگاه به صلیب می کشاند... و در کدامین مسلخ تو را به بند می کشد... در کدام خانه به آتشت می کشد...

 

 عشق مرکب است... نه مقصد...!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید