سلام جواد نارنينم... مهربان ديوانه من!!! 07.gif

من قبول ندارم... کی گفته مرد نبايد گريه کنه... اين از همون چاخاناييه که مامانامون وقتی ما بچه بودیم برای ساکت کردن ما بستند... نه جوادکم... مردا هم دل دارند... می تونند گريه کنن... اونم بلند بلند... های های... هر وقت و هر جا که دلشو بگيره...

مثل ديروز تو... مثل هر روز من... 15.gif

مثل امروز يک معلم که بيکار نشسته تو خونش و مدرسه نرفته... مثل يک معلم که دلش برا شاگرداش تنگ شده...15.gif

 

مثل امروز من!!!!17.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید