امروز روز بدی بود...02.gif دوباره من ياد گذشته ها افتادم... دوباره به ياد تمام خاطرات خوب وبد گذشته نه چندان دور... امروز محسنم را ديدم17.gif محسن خوبم را07.gif... هر بار که اين روزها می بينمش گوشه اشکی گوشه چشمم را پر می کند...15.gif نه تاب افتادن دارد و نه قدرتی برای پاک کردنش می ماند...حجابی می شود بين من او و من می روم15.gif... فقط به پاس يک اشتباه... آنهم شايد از آن من و شايد برای ديگری...

تمام انچه من از تو ربوده بودم به يک شب سرد به باد رفت17.gif و من هيچوقت نتوانستم تو را دوباره از آن خود کنم... من چقدر امروز خسته ام...02.gif اين همه تقصير توست... نه همه فقط به خاطر من است... تو بيگناهی... و من هرگز خودم را برای اين اشتباه بزرگ نمی بخشم...!!!15.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید